Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítáme Vás na zpravodajském webu České nezávislé tiskové kanceláře RT PRESS

Česká nezávislá tisková kancelář RT PRESS, byla založena v září roku 2000 po ukončení tehdejší televizní  společnosti RT+.

 

Zpravodajství České nezávislé tiskové kanceláře  je nezávislé a nestranné. Část našich redaktorů a zpravodajů tvoří dlouholetí a zkušení novináři se zdravotním postižením a proto jim patří za jejich práci a úsilí obrovské poděkování.

 

Zpravodajstvím se rozumí veškerá produkce redakcí ČNTK RT PRESS, tedy zejména textové zprávy, fotografie,  infografika, zvuky, videa, databáze, web RT PRESS . Zpravodajstvím ČNTK jsou speciální služby, které jsou produkcí redakcí ČNTK, jako je zejména šíření tiskových zpráv bez zásahu redakce a případně  jejich zpracovávání.

 

Všichni zpravodajové, fotoreportéři, redaktoři a externí spolupracovníci odpovídají za objektivitu každé informace a za zachování vysokého profesionálního a etického standardu. Každá zpráva ČNTK RT PRESS musí být ověřená nejméně ze dvou zdrojů.

 

Ve svých zprávách ČNTK RT PRESS důsledně a vždy uvádí zdroj informací.

 

Anonymní zdroje ČNTK RT PRESS využívá jen v případě, že informaci nelze získat otevřenou cestou a že tato informace je podstatná pro zprávu. Anonymní zdroj nesmí být zdrojem názoru, obvinění nebo spekulace.

 

Redaktoři ČNTK RT PRESS v souladu se zákonem chrání důvěrné zdroje informací. Jejich identitu jsou povinni sdělit pouze řediteli redakce.

 

Žádný obsahový zásah do fotografií, zvuků a videí ČNTK RT PRESS není povolen. Výřez fotografie, sestřih videa nebo audia nesmí zkreslit původní sdělení. Citáty musejí obsahovat nejvýstižnější sdělení citované strany.

 

Ve zprávách o střetu názorů ČNTK RT PRESS zásadně referuje o stanoviscích všech zúčastněných stran, ale současně se brání zneužívání tohoto pravidla okrajovými skupinami.

 

Redaktoři ČNTK RT PRESS respektují právo osob na soukromí a chrání zvláštní práva nezletilých, a to ve všech médiích podle jejich povahy. Nesmějí získávat informace, fotografie, audia či videa zastrašováním, obtěžováním, úskokem nebo vytrvalým pronásledováním. Výjimky (skrytá kamera) je možné učinit s ohledem na veřejný zájem a jen po předchozím schválení Šéfredaktorem nebo ředitelem redakce.

 

Obrazové informace (fotografie, videa, grafika) musejí respektovat osobnostní práva, kontext a předpokládané užití (například na webech dostupných dětem).

 

Zprávy nesmějí být ovlivněny soukromými nebo obchodními zájmy redaktorů. Redaktoři ČNTK RT PRESS nesmějí bez souhlasu ředitele redakce zařazovat do zpravodajství informace, jež se týkají jejich osoby, jejich ekonomických zájmů nebo jejich nejbližšího okolí.

 

O konfliktu zájmů nebo možném konfliktu zájmů jsou redaktoři povinni okamžitě informovat svého přímého nadřízeného a ten ředitele redakce a řídit se jejich pokyny. Mezi opatření ze strany ČNTK RT PRESS může být i dočasné převedení na jinou, stejně kvalifikovanou a honorovanou redakční práci. Bez informování a souhlasu šéfredaktora nebo ředitele redakce nesmějí krýt akce, u nichž hrozí podezření z podjatosti, ani se podílet na rozhodování o způsobu jejich krytí či následném zpracování takových informaci.

 

Zpravodajové a redaktoři nesmějí využívat informace o finančních záležitostech, které získali s předstihem před všeobecným zveřejněním, a nesmějí je předat jiným.

 

Žádosti policejních orgánů o uveřejnění událostí nebo pátrání, mají absolutní přednost před jakoukoliv jinou publikací.

 

Zpravodajové a redaktoři ČNTK RT PRESS dodržují presumpci neviny. Podezřelý nesmí být před pravomocným rozsudkem označen za viníka. Oběti neštěstí nebo zločinů mají nárok na ochranu své identity (zejména jmen a podob), pokud nejsou významnými osobami. Identita dětí a nezletilých je v souvislosti s trestnými činy ve zpravodajství odhalena jen, pokud to je v jejich zájmu (například policejní pátrání po pohřešovaných).

 

Přijímání a poskytování výhod jakéhokoli druhu, které by mohlo ovlivnit nezávislost zpravodajství, je zakázáno. Jakékoli pozvání, sponzoring nebo výjimečný dar lze přijmout jen s předchozím výslovným souhlasem Šéfredaktora.

 

Pracovníci ČNTK RT PRESS nesmí vyvíjet jakoukoliv politickou činnost a další aktivity, které by mohly ohrozit pověst nestrannosti České nezávislé tiskové kanceláře RT PRESS. To se týká i zveřejňování názorů a postojů na internetu, včetně všech sociálních sítí.

 

Všichni redaktoři České nezávislé tiskové kanceláře RT PRESS jsou držiteli mezinárodního novinářského průkazu, vydaného Mezinárodní federací novinářů (IFJ) a při své činnosti jsou povinni být tímto průkazem řádně a viditelně označeni.

 

logowebarch.jpg

 Číslo ISSN 2571-0745